آشنایی با بیماریها ، اختلالات و سندرم های مرتبط با حوزه توانبخشی و روانشناسی هم برای متخصصین این رشته و هم مراجعان انها مفید خواهد بود. متخصصان توانبخشی و روانشناسی اغلب یا انواع این بیماریها و سندرم ها آشنایی دارند هر چند که خواندن مقالات زیر برای مرور و انسجام دانسته ها آنها مفید خواهد بود. از طرفی این مقالات برای فرد بیمار و یا خانواده آن ، از جهات بسیاری از چمله آشنایی با ابعاد مختلف بیماری ، اقدام مناسب برای مداخله به هنگام مفید خواهد بود. سعی شده است این مقالات به زبان ساده و با تمرکز بر جنبه توانبخشی و روانشناسی در حوزه های زیر انتشار یابد:

شنوایی شناسی و سمعک