دوره گفتاردرمانی والدین

تاریخ برگزاری دوره جدید : چهارشنبه یکم دی ماه

مدت دوره : ۴۵ روز

مناسب : والدین

سطوح : در چهار سطح زیر بصورت جداگانه برگزار می شود.

  • سطح یک : کودکانی که هنوز کلمه بیان نمی کنند و توانایی برقراری ارتباط ندارند.
  • سطح دو : کودکانی که هنوز کلمه بیان نمی کنند ولی توانایی برقراری ارتباط بصورت غیر کلامی دارند.
  • سطح سه : کودکانی که توانایی بیان تک کلمه بصورت محدود دارند ولی توانایی بیان جمله ندارند.
  • سطح چهار : کودکانی که توانایی بیان جمله دو و سه کلمه ای دارند ولی جملاتشان طولانی و پخته نیست.

هزینه دوره : ۵۰۰ هزار تومان /  برای صد نفر اول ۳۹۹ هزار تومان

دسترسی به محتوای ویدیو : محتوای گفته شده تا سه ماه در دسترس والدین است.

مکان دوره : آنلاین از طریق اینستاگرام