بستن
جزئیات کلینیک

مرکز ارزیابی شنوایی و سمعک
ارزیابی شنوایی نوزادانOAE&AABR
ABE
تجویز سمعک

مرد
شنوایی شناس
اردبیل
مشکین شهر
شرق
1
مشکین شهر ،خیابان امام ،خیابان خیام(کوچه برق)
۳۲۵۲۱۶۹۸
شبکه های اجتماعی
جزئیات اکانت

سایر کلینیک ها و یا متخصصان مشابه :

برای دسترسی به لیست مراکز گفتاردرمانی ، فیزیوتراپی ، شنوایی شناسی ، کاردرمانی ، بینایی سنجی ( اپتومتری ) ، ارتز و پروتز و مشاوره و روانشناسی به تفکیک شهر می توانید از لینک های زیر در پایین برگه استفاده کنید.