بستن
جزئیات کلینیک

کلینیک کاردرمانی تعادل ِِ جسمی حرکتی ذهنی

مرد
کار درمانگر
مازندران
بابل
شرق
1
بابل خیابان مدرس ـساختمان توکل
32321763
شبکه های اجتماعی
جزئیات اکانت

سایر کلینیک ها و یا متخصصان مشابه :

برای دسترسی به لیست مراکز گفتاردرمانی ، فیزیوتراپی ، شنوایی شناسی ، کاردرمانی ، بینایی سنجی ( اپتومتری ) ، ارتز و پروتز و مشاوره و روانشناسی به تفکیک شهر می توانید از لینک های زیر در پایین برگه استفاده کنید.