بستن
جزئیات کلینیک
فیزیوتراپیست
خوزستان
اهواز
شرق
1
حصیراباد(خیابان کارون)خیابان ۳اصلی،فیزیوتراپی مرداد
۳۲۲۴۴۴۰۸

سایر کلینیک ها و یا متخصصان مشابه :

برای دسترسی به لیست مراکز گفتاردرمانی ، فیزیوتراپی ، شنوایی شناسی ، کاردرمانی ، بینایی سنجی ( اپتومتری ) ، ارتز و پروتز و مشاوره و روانشناسی به تفکیک شهر می توانید از لینک های زیر در پایین برگه استفاده کنید.