شرکت در کارگاهها و یا دوره های آموزشی  هم برای متخصصین  و هم مراجعان انها مفید خواهد بود. برخی از متخصصان توانبخشی و روانشناسی به دلیل ضعف در اطلاع رسانی نمی توانند در این دوره ها شرکت کنند. با توجه به اهمیت این موضوع ، هوش کالا بخش اطلاع رسانی از آخرین کارگاهها ، دوره ها ، سمینار ها را برای شما مخاطبین عزیز فراهم کرد. این بخش هم برای برگزار کنندگان کارگاهها و هم شرکت کنندگان می توانید مفید باشد.

کارگاهها و دوره های آموزشی توانبخشی و روانشناسی