ماموریت ما:

آموزش و معرفی خدمات  گفتار درمانی ، فیزیوتراپی ، شنوایی شناسی ، کاردرمانی ، بینایی سنجی و روانشناسی جهت ارتباط موثرتر مراجعین نیازمندان این خدمات  با متخصصان و معرفی ابزارهای مفید کلینیکی و خانگی