ماموریت ما:

آموزش و معرفی خدمات  گفتار درمانی ، فیزیوتراپی ، شنوایی شناسی و کار درمانی جهت ارتباط موثرتر مراجعین نیازمندان این خدمات  با متخصصان و معرفی ابزارهای مفید کلینیکی و خانگی