ماموریت ما:

ما سعی می کنیم در هوش کالا، خدماتی که رشته های توانبخشی و مشاوره به مراجعین و بیماران مختلف انجام می دهند را معرفی کنیم. باور ما این است که بسیاری از هم وطنان ما و متاسفانه برخی از جامعه پزشکی از معجزات توانبخشی و مشاوره آگاهی کامل ندارند و این خود مسبب تاخیر در مراجعه و دریافت خدمات می شود. در برخی از موارد تاخیر در مراجعه سبب دائمی شدن مشکل و یا مقاومت به درمان می شود.

رشته های توانبخشی نظیر فیزیوتراپی ، شنوایی شناسی ، کاردرمانی ، گفتار درمانی ، بینایی سنجی ، ارتوپد فنی و همچنین رشته های مشاوره و روانشناسی در جایگاه واقعی خود در نظام سلامت کشور ما نیستند. بخش بزرگی از مراجعین این رشته ها بدلیل عدم شناخت خدمات این رشته ها در پشت در مطب پزشکان سرگردان هستند.

هوش کالا در نظر دارد با انتشار مطالب مفید تخصصی و عمومی و همچنین معرفی مراکز تخصصی هر رشته این تاخیر در مراجعه را کاهش دهد و گام مهمی در اعتلای جایگاه رشته های توانبخشی بر دارد.