شمار اول مجله مداد رنگی ( با محوریت کاردرمانی و توانبخشی منتشر شد .